• LEVEL 1: ตรวจสอบคุณภาพด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง (2003 ~)
  พวกเรารับประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง เราเชื่อว่าเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงจะสามารถรับประกันคุณภาพที่ดีได้ อย่างเช่น เครื่อง FTIR(Fourier-Transform Infrared) ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณสมบัติของสารเคมีในผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีตรงตามมาตราฐาน การตรวจสอบด้วยเครื่องมืออยู่ล้วนอยู่ในการควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
 • LEVEL 2: คุณภาพต้องถูกตรวจสอบผ่านฝ่ายประกันคุณภาพ (2003 ~)
  เรามักจะผลักดันจุดตรวจสอบ เพื่อบรรลุระดับความเชื่อมั่น ตัวอย่างเช่น ในทุกขั้นตอนการผลิตจะถูกวัดปริมาณทั้งตอนผสม เตรียมจัดจำหน่าย และจัดส่ง พวกเราทุ่มเทให้กับการตรวจสอบของคุณภาพโดยการติดตามและบันทึกผลจริง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพนั้นผ่านการตรวจสอบ
 • LEVEL 3: การปรับปรุงคุณภาพผ่านการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ (2011 ~)
  นอกจากเครื่องมือและการกำกับดูแล สิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือการตระหนักถึงคุณภาพของพนักงานเรามีการประชุมในทุกเช้า 5 นาที นอกจากนี้เรามีการเชิญที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อเข้ามาส่งเสริมกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพให้กับพนักงาน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้เราตระหนักรู้เรื่องเกี่ยวกับการใส่ใจในคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 • LEVEL 4:คุณภาพต้องการระบบที่ถูกต้องตามหลักแห่งเหตุและผล (2011 ~)
 • LEVEL 5: คุณภาพจะสะท้อนให้เห็นชีวิตประจำวัน (2012 ~)
  กุญแจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพนั้นมาจากบุคลากร ผู้คนเริ่มใส่ใจในคุณค่าของคุณภาพเมื่อต้องการบรรลุขั้นตอนในการทำงาน การเป็นมืออาชีพในการทำงาน และการมีเกียรติในชีวิตประจำวัน พวกเราหวังว่าคุณภาพจะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างธรรมชาติ โดยทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การรับรองระบบ (2003 ~)
  การรับรองด้านคุณภาพ
  การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม
  การรับรองความปลอดภัยในการทำงาน
  การรับรองการฝึกอบรม