Everwide Chemical จำกัด

โครงการ

ใช้บริการของเราอย่างไรเพื่อให้ตอบโจทย์ปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทคุณ โดยกระบวนการของเรามีดังต่อไปนี้:

 • 1ลูกค้านำเสนอความต้องการต่อผลิตภัณฑ์
  หลายครั้งที่ผิดหวังต่อความต้องการในผลิตภัณฑ์จากที่อื่น อย่างเช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง หรือประสิทธิภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย จึงทำให้ลูกค้ามุ่งมาหาเราให้ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความใกล้เคียงกัน รวมถึงให้เราช่วยคิดค้นพัฒนาสูตรใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง
 • 2แผนก R&D และแผนกขายของเราตรวจสอบหาผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
  ผลิตภัณฑ์ของเราที่คงอยู่ก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากรที่ใช้ในการวิจัยและการค้นคว้า
 • 3แผนก R&D ของเราดำเนินการ "การประเมินความเป็นไปได้"
  เมื่อเราไม่ได้เป็นผู้พัฒนาในการใช้งานมาก่อน ดังนั้นการประมวลผลต่อการเป็นไปได้นั้นคือสิ่งที่จำเป็น การศึกษารวมถึงความต้องการทางการตลาด ราคา เทคโนโลยี กระบวนการการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถประเมินได้ว่าเราสามารถตอบรับโครงการนี้ได้หรือไม่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกบันทึกไว้ในแบบฟอร์มภายในของบริษัท Everwide (แบบฟอร์มบันทึกการพัฒนาโครงการ R-4-003)
 • 4ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เกรดเดียวกัน
  เมื่อมีโครงการที่ต้องการให้เปรียบเทียบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน เราต้องการให้ลูกค้าจัดหาผลิตภัณฑ์เดิมให้กับเราเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ เพราะหากการเปรียบเทียบเฉพาะข้อมูลทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดการเบี่ยงเบนได้ง่าย และใช้เวลายาวนาน
 • 5ห้องปฏิบัติการทำการทดลองการผลิตตัวอย่าง
  ห้องปฏิบัติการที่สามารถวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เดิม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องการให้ออกแบบสูตรที่มีความเฉพาะเหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า สำหรับขอบเขตในการวิเคราะห์คุณสมบัติขององค์ประกอบเหล่านี้จะต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
 • 6ให้บริการตัวอย่างสำหรับการทดสอบกับลูกค้า
  การทดลองตัวอย่างตามข้อมูลที่ได้มา ในบางครั้งเราอาจประสบกับปัญหาและข้อผิดพลาด แต่นี้คือกุญแจสำคัญว่าโครงการจะประสบความสำเร็จหรือไม่ เพียงผิดพลาดแล้วทดลองใหม่ เราก็จะสามารถควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ได้ พวกเราพร้อมที่จะยืนหยัดไปพร้อมกับลูกค้า เพื่อเรียนรู้ เพื่อพูดคุย ออกแบบแก้ไข และปรับเปลี่ยนแปลงสูตร ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • 7จากผลการทดลองตัวอย่างทำให้ต้องมีการปรับปรุงสูตรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
  ในบางครั้งผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าตัวอย่างนั้นยังคงไม่ดีพอ และข้อกำหนดของสูตรที่ใช้อาจเกิดการผิดพลาด เนื่องจากข้อจำกัดบางอย่าง จากผลการทดลอง พวกเราจะพิจารณาถึงเงื่อนไขใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงสูตร และนำผลิตภัณฑ์ที่ทดลองมาตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง
การพัฒนาทางวิชาชีพบางครั้งดำเนินไปอย่างรวดเร็ว แต่บางครั้งก็ต้องเผชิญกับปัญหาคอขวดใหญ่
เราเผชิญกับการเดินทางที่ไม่รู้จักและดำเนินการตามขั้นตอนอย่างมีเหตุผล